بحران جهانی محیط زیست با نگاهی به مسائل محیط زیستی ایران (قسمت دوم)

نهادهای مردمی و مدنی در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، روز به روز فعال تر شده و نه تنها در حوزه محیط زیست و چالش های ناشی از بحران های آن مشارکت می کنند، بلکه در سایر عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال هستند. در حال حاضر  مسئله محیط زیست به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و تعداد زیادی نهاد مردمی و سازمان های غیر دولتی رسمی و غیر رسمی در این زمینه فعالیت دارند.