زخم معادن بر تن کرکس کوه

تخریب و ویرانی‌های ناشی از فعالیت معادن در نطنز که اکثر آن‌ها در منطقه حفاظت شده کرکس کوه واقع شده‌اند، محدود به یکی دو روستا نیست. یکی از این روستا‌ها که باغات و جویبار‌های روانش زبانزد خاص و عام بود، روستای اوره است. این روستا حدود ۴ کیلومتر مساحت دارد و در کمال حیرت و تأسف، ۱۴ معدن در همین محدوده کوچک روستای اوره مشغول قطعه قطعه کردن کوهستان کرکس هستند.