سفره هفت سین بهینه!/رادیو اقتصاد

در اولین روز از بهاران

در رادیو اقتصاد برنامه قلک، از هفت سین نوروز گفتم و ماهی قرمز بی نوائی که بازیچه ی دست عده ای زیاده خواه شده است که فقط به پول بیشتر فکر میکنند و مردم نا آگاه را نیز گمراه میکنند.
همینطور سبزه هائی که در طبیعت رها میشوند.