جنگل های دست کاشت روستای اوره+ویدیو

جنگل دست کاشت بادام تلخ مورد ادعای معدن داران

اتحادیه معادن اصفهان ادعا میکند که طی 6 سال گذشته 400هکتار از زمینهای منطقه اوره را به جنگل دست کاشت بادام تلخ تبدیل کرده است.
اما واقعیت چیز دیگری است.