تجاوز معادن به حریم باغ و قنات روستای کِشه طَرقرود نطنز+ویدیو

این جا محله ی اَسبر در روستای زیبای کِشه است
روستای کِشه یکی از روستاهای طَرقرود است و این حوضچه ی زیبا مظهر قنات لاهلوویین است.
ببینید گرد و خاک حاصل از فعالیت معدنی چه به روز این باغ آورده است!